4

Багшийн цахим кампуст нэвтрэх аргачлал

“Багшийн цахим кампус” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 2018+мэргэжлийн код+сургалтын төрөл+цахим шуудангийн хаяг

Нууц үг: Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

Цахим шуудангийн хаяг нь онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ өгсөн хаяг юм.

Жишээ нь:

Холбогдох нэр: 201810210lkhagvaa_15@gmail.com

Нууц үг: Bagsh#91052425

Дараах хүснэгтээс мэргэжлийн код ба сургалтын төрлийг кодолсон байдлыг үзнэ үү.


Мэргэжил

Мэргэжлийн код

Бага ангийн багш

102

Биеийн тамирын багш

103

Биологийн багш

104

Гадаад хэлний багш

105

Газарзүйн багш

106

Мэдээллийн технологийн багш

111

Дизайн, Технологийн багш

114

Түүх нийгмийн ухааны багш

115

Физикийн багш

116

Химийн багш

117

Хөгжмийн багш

118

Нийгмийн ажилтан

119

ЕБС-ийн Захирал

121

Сургалтын менежер

122Course categories